تب مالت Brucellosis

بیماری بروسلوز؛ تب مالت

Brucellosis

مقدمه

بروسلوز بيماري عفوني و مشتركي است  بين انسان و حيوان ( زئونوز) و  توسط  باكتريهاي  دسته گرم منفي كه به شكل ميكروكوكسي هستند ايجاد مي شود.  به احترام كاشف اوليه بيماري آن را بروسلوز ناميده اند. تب مالت نام ديگر اين بيماري است كه در بين عموم مردم نيزبه همين نام معروف مي باشد. گونه هاي مختلفي از باكتري مولد بيماري در دامها وجود دارد كه همگي قابل انتقال به انسان بوده بيماري و عوارض جانبي آنرا به همراه مي آورند

گونه هاي مهم اين باكتري عبارتند از

بروسلا ملي تنسيس   عامل بروسلوز در گوسفند و بز كه شديدترين فرم بيماري را در انسان ايجاد مي كند

 بروسلا ابورتوس  عامل سقط جنين همه گير گاو

بروسلا سوئيس  عامل سقط جنين آنزئوتيك خوك و عفونت بالقوه شديد در انسان

بروسلا كانيس  عامل بروسلوز سگ كه البته انتقال باكتري به انسان به تماس نزديك با حيوانات بيمار و يا تلقيح تعداد بسيار زيادي از  اين باكتري نياز دارد

به هرحال تاريخچه بروسلوز به عنوان عامل بيماري زاي انسان رابطه بين بيماري در حيوانات و انتقال آن از حيوانات به انسان را توصيف مي نمايد . در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيماري  بروسلوز موضوعي بسيار  مهم و تهديدي براي بهداشت عمومي محسوب مي گردد

انتقال بيماري

همانگونه كه گفته شد بروسلوز يك زئونوز است و در واقع تمام موارد عفونت به طور مستقيم يا غير مستقيم از منشاء حيواني سرچشمه مي گيرد و بيماري در انسان با زتابي تصادفي از بيماري منتشر در حيوانات محسوب مي شود. موارد بسيار كمي از انتقال انسان به انسان به ثبت رسيده است. مؤثرترين شيوه عفونت از طريق تماس با ترشحات يا مواد دفعي  و جنين سقط شده دام آلوده اتفاق مي افتد. معمولاً چنين موادي حاوي تعداد زيادي از جرم زنده و  بيماريزاي بروسولا مي باشند. عفونت از طريق ملتحمه چشم، مجاري تنفس، راه دهان يا از طريق خراشهاي زير پوست ايجاد مي شود.  معمولاً چنين تماسهايي بيشتر در ارتباط با شغل بوده و در دامپروران، دامپزشكان، كاركنان كشتارگاهها و قصابان اتفاق مي افتد. مصرف شير آلوده و فرآورده هاي آن متداولترين منشاء غير مستقيم عفونت بوده و محتمل ترين منبع عفونت جامعه محسوب مي شود

شير غير پاستوريزه، خامه و پنير تخمير نشده مهم ترين منشاء عفونت مي باشند . فرآورده هاي گوشتي به اين دليل كه معمولاً به صورت خام مصرف نشده و غالباً تعداد باكتري موجود در بافت عضلاني اندك مي باشد،  منشاء موارد نادري از عفونت بروسلا آبورتوس بوده است.  عفونت ناشي از مواد آرايشي تهيه شده از جنين هاي آلوده نيز گزارش شده است 

در انتقال بروسلا ملي تنسيس علاوه بر موارد فوق الذكر عادات محلي در انتشار عفونت درون جمعيت مؤثر است به طور مثال در نواحي سرد بره و بزغاله هاي تازه متولد شده ممكن است به داخل چادر منتقل گرديده و در تماس نزديك با كودكان پرورش يابند ، يا پوست كندن بره هاي نوزاد جهت توليد پوست قره گل مخاطره آشكاري در شيوع عفونت محسوب مي گردد

موارد بالنسبه كمي از عفونت بروسلا كانيس در انسان و عمدتاً در كاركنان آزمايشگاهي – پرورش دهندگان سك يا صاحبان سگهاي دست آموز آلوده به ثبت رسيده است 

شيوه ديگر انتقال بروسلوز به انسان راه تلقيح تصادفي واكسن هاي زنده بروسلا در خلال ايمن سازي حيوانات شامل ميگردد كه غالباً عفونت بابروسلا آبورتوس يا بروسلا ملي تنسيس بعد از تزريق تصادفي اتفاق افتاده ، ليكن انتقال از طريق ملتحمه چشم نيز وجود دارد 

در سطح جهاني اكثر موارد بروسلوز انساني در نتيجه بروسلا ملي تنسيس اتفاق افتاده كه مهاجم ترين و بيماريزاترين گونه در بين گونه اي بروسلا در نظر گرفته شده است

بقاء در طبيعت

با وجوديكه بقاي بروسلوز براي دوره هاي طولاني تحت شرايط محيطي مناسب از نظر حرارت ، رطوبت و محافظت از نور خورشيد امكان پذيربوده ، ليكن هيچگونه شوادي از تكثير قابل اهميت باكتريها در چنين وضعيت مطلوب درخاك ، اب يا كود وجود ندارد و تنها منشاء عفونت بروسلا حيوانات حامل آنها مي باشند . از اين رو اساساً بروسلا رفتاري دقيقاً انگلي داشته و بقاء و دوام آن در طبيعت به انتقال در بين ميزبانان حيواني وابسته است

تشخيص

در انسان و حيوان در تشخيص بروسلوز در نظر گرفتن توآم اطلاعات اپيدميولوژيكي – كلينيكي و ازمايشگاهي ضروري است . از آنجا يي كه جداسازي بروسلا از بافت ها دليل قطعي عفونت بوده در حد امكان كشت خون ، مغز استخوان ، يا ديگر نسوج بايستي انجام شود

نشانه هاي بيماري 

نشانه بيماري در حيوانات عمدتاً به صورت سقط جنين مي باشد ليكن در تظاهرات باليني در انسان متغير بوده و بسياري علائم غير اختصاصي را در سيستم عصبي ، استخوان ها و مفاصل ، دستگاه كبدي ، صفراوي ، سيستم قلبي – عروقي ، دستگاه تنفس ، دستگاه گوارش ، تظارهارت پوستي ، چشمي ، شنوايي را شامل ميگردد . بيماري ممكن است به شكل هاي مختلف تحت كلينيكي تحت حاد و مزمن تظاهر يابد 

درمان 

به دليل هزينه بالا و عدم توجيه اقتصادي درمان در دامها مورد توجه نبوده و دام آلوده روانه كشتارگاه ميگردد . ليكن در انسان با توجه به طرز رفتار باكتري در بدن رژيمهاي درماني خاص براي آن در نظر گرفته شده است 

پيشگيري 

عملي ترين راه پيگشيري در انسان توجه به راههاي انتقال آن در توضيح داده شده مي باشد ليكن كنترل بيماري در انسان به كنترل آن در حيوانات كه به صورت واكسيناسيون – تست و كشتار وابسته است مي باشد . اقدام در ريشه كني بروسلوز به همكاري سازمان هاي كشوري و بين المللي نياز دارد با ريشه كني بروسلوز در حيوانات بيماري در انسان نيز ناپديد خواهد شد 

مأخذ – بيماري باليني و آزمايشگاهي بروسلوز در انسان نوشته ادوارد جي يانگ : ترجمه دكتر اسماعيل ذوقي

keywords: #of#brucellosis# of ojaghia.com

Brucellosis-Ojaghia.com

Brucellosis – Mexico: (SLP) unpasteurized goat cheese

A total of 4 cases of brucellosis have been reported in the municipality of Villa Juárez in the State of San Luis Potosí, Mexico, according to …