تبیین چگونگی برنامه ریزی عملیاتی خود مراقبتی سازمانی توسط کار گروه ارتقاء سلامت و تندرستی کارکنان

با حضور خانم دکتر اعتبار؛ رییس کارگروه ساغ شهرستان بهبهان استان خوزستان و کارشناسان دانشگاه علوم

پزشکی، طرح پیامگزاران سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بازدید قرارگرفت.

بنا به این گزارش برنامه های اجرا شده توسط شورای سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی توسط دکتر علی اوجاقی؛ پیام گزار سلامت اداره کل و رییس شورای پیام گزاران سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارایه شد.

در ادامه ی این بازدید و با حضور خانم مهندس عسگری؛ کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد، جلسه ای به منظور توجیه اعضای کار گروه ا.س.ت. با موضوع ” نحوه تدوین  برنامه عملیاتی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت” ؛ از مجموع اقدامات در دست اجرای ارتقای سلامت شهروندان ایرانی برگزار و در خاتمه موضوعاتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

Previous article
Next articleCiting rise in hospitalized kids, CDC chief urges more COVID vaccination
Experienced Veterinarian with a demonstrated history of working in the veterinary medicine. Skilled in GIS and Applied Epidemiology, Vaccines, and Animal Welfare. Strong community and social services professional with a Master’s Degree focused on Veterinary Preventive Medicine. In Charge of Animal Disease Study, and Surveillance Bureau. Expert on Disease Study, Surveillance, Early Warning/Response, Client Training, and Development. Executive Officer for projects avoiding spread of diseases, COVID-19 Pandemic Broadcaster. Works at Iran Veterinary Organization; 2000 - present. Graduated from Veterinary Faculty of Shiraz University, Shiraz, Iran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.