سگ‌هایی که به دلیل زیبایی نگهداری می‌شوند، به عنوان «مال» محسوب نمی‌شوند و نباید در مکان‌های عمومی برده شوند!

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.