کلیه مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی مکلفند از کارتخوان استفاده کنند

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.