عاملین کشتار غیرمجاز دام در تنگاری به هیچ وجه زیر بار نمی‌روند و با عربده‌ و قداره‌کشی به مصاف قانون می‌روند!

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.