راه اندازی سامانه خوداظهاری ثبت فشار خون

با اعلام وزارت بهداشت‎

راه اندازی سامانه خوداظهاری ثبت فشار خون

سامانه خوداظهاری اندازه فشارخون در نخستین روز بسیج ملی کنترل فشارخون، به نشانی زیر راه اندازی شد

salamat.gov.ir

ادامه مطلب و شیوه کار را در آدرس بالا پیگیری و اجرا کنید…

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.