افتتاح آزمایشگاهی جدید در افغانستان به منظور ارتقاء کیفیت خوراک دام

افتتاح آزمایشگاهی جدید در افغانستان به منظور ارتقاء کیفیت خوراک دام
آزمایشگاه جدید در افغانستان برای تست خوراک دام با به کار گرفتن ابزاری با سرعت عمل بیشتر و هزینه ای کمتر، به رشد کیفیت خوراک دام کمک می کند. این آزمایشگاه که بخشی از ادارۀ کل بهداشت و درمان دام وزارت کشاورزی است، با حمایت سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همکاری متخصصین و کارشناسان تایلندی برای تجهیز ابزار فنی ساخته شده است. در این آزمایشگاه آزمایشاتی به منظور تست میزان سموم ش ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.