دولت تا پایان پاییز فرصت نجات صنعت دام سنگین را دارد

دولت تا پایان پاییز فرصت نجات صنعت دام سنگین را دارد
منصور پوریان با بیان اینکه بهترین وزن برای کشتار گوساله تا 400 کیلوگرم است، اظهار کرد: تا وزن 400 کیلوگرم گوشت در دام‌های سنگین از کیفیت مناسبی برخوردار است ضمن اینکه دام در بهترین شرایط ضریب تبدیل غذایی قرار دارد و هزینه نگهداری آن در سطح مطلوب است.رئیس شورای تامین دام کشور گفت: میزان انباشت دام سنگین در دامداری‌ها به بیش از 50 درصد رسیده است و دولت تنها تا پایان پاییز فر ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.