-آیا ویروس از طریق سمن، ترشحات واژن و یا مقاربت
منتقل می شود؟ پاسخ: نمی دانیم

ضمنا بایستی به این مهم هم توجه داشت که  ” آیا تست های ملکولی به کار گرفته شده در مناطق مختلف دنیا برای تشخیص و اثبات وجود ویروس از اعتماد عمومی بین محققین برخوردار است؟” ادامه در اینجا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.