در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی صورت گرفت

0
تبیین چگونگی برنامه ریزی عملیاتی خود مراقبتی سازمانی توسط کار گروه ارتقاء سلامت و تندرستی کارکنان با حضور خانم دکتر اعتبار؛ رییس کارگروه ساغ شهرستان...

توليد اولين موشن گرافيك تغذيه ای توسط مركز خدمات جامع سلامت شهری مهرآباد مشهد

0
توليد اولين موشن گرافيك تغذيه ای توسط مركز خدمات جامع سلامت شهری مهرآباد مشهد به مناسبت هفته ديابت موشن گرافيك تغذيه ديابت Download

ویروس کرونا جهان را بطور دائمی تغییر خواهد داد ، اما این تغییرات چگونه...

0
بحرانی در این مقیاس قادر است جامعه را به طرز چشمگیری در جهت بهتر شدن یا بدتر شدن تغییر دهد. در اینجا پیش بینی...