هشدار پیشگیری بیماریهای منتقله از طریق حشرات و بندپایان؛ تب سه روزه و بیماری لامپی اسکین

تب سه روزه گاوی-فکت شیت خراسان رضوی-نهایی-1395

BEF-Protocol-1395

 

BEF-Fact Sheet-Ojaghia.com

www.ivis.org_advances_Disease_Factsheets_bovine_ephemeral_fever

Overview of Bovine Ephemeral Fever_ Bovine Ephemeral Fever_ Merck Veterinary Manual

bovine_ephemeral_fever

Bovine ephemeral fever (three-day sickness) vaccination program

Bovine Ephemeral Fever – WikiVet

تب سه روزه داراب عبدالهی

اهمیت تب سه روزه و ضرورت واکسیناسیون

کلید واژه: #دکتر علی اوجاقی #protocol   #تب سه روزه #BEF #خراسان رضوی # گاو #fact sheet